Usnesení z 25. zasedání zastupitelstva ze dne 21. 11. 2008

A) Obecní zastupitelstvo schvaluje:

   1) Přidělení bytů v DPS:

            Byt č.   2 p. Troják

            Byt č.   9 p. Brabec

            Byt č. 19  manž. Kindlovi

            Byt č.   8 p. Kubala

     Projednání užívání sušárna a provedení drobných oprav v DPS.                                                                     

2)   Přípravu rozpočtu na r. 2009.

 

        3) Setkání důchodců bude 14. 12. 2008 od 14.00 na OÚ.

 

4) Odsouhlasena mandátní smlouva s firmou SITOUR ČR s.r.o., U Cikánky 158/2,     

Praha.

            

5) Rozpočtové opatření č.5/2008 – volby /v objemu 83.037,50/.

 

       6) Příspěvek na opravu kostela ve výši 50.000,-.

 

       7) Zpracování pasportizace komunikací – komunikace + značení.

 

        8) odstoupení od žádosti na převod pp.č. 406/3 k.ú. Horní Vltavice.

        

        9) převod pp. č. 454 v k.ú. Horní Vltavice z majetku ČR do majetku Obce. Převod 

pp. č. 57/5 z majetku St. statku Jeneč do majetku Obce. Převody úplatné.

      

      10) odsouhlasen nákup rypadla Cat 442 (a případný převod starého rypadla pro     

            případný prodej) na Služby Obce Horní Vltavice. Rypadlo bude nakoupeno na  

            Služby Obce horní Vltavice s.r.o.. Prodej strého stroje 438 B – Obec – Vlastník .

   

     11) odsouhlasení žádostí o dotace z Jč. POV:

1.      zázemí fotbalového hřiště – kabiny       Dotační titul     1-4 dotace 100.000,-

 

2.      dotace úroků z úvěru – chráněné byty DPS Dotační titul 8 dotace 100.000,-

 

3.      dotace v rámci svazku obcí „/držba veřejných prostranství v rámci   

   mikroregionu Horní Vltava –Boubínsko“. Celkové náklady 150.000,-    

                     spoluúčast obce 30 %. Dotační titul 7. 

                                 

B) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:

         1) Setkání podnikatelů v týdnu od 15. prosince 2008.

         2) Advent, Čertoviny, vánoční koncert.

       

 V Horní Vltavici dne 21. 11. 2008

 

  

…………………………………………                                                  ……………………………………

     Jiří Fastner, starosta                                                     Vlasta Sombatiová, místostarosta