Usnesení zastupitelstva ze dne 12. 10. 2009

USNESENÍ

z 34.                       Usnesení zastupitelstva Obce Horní Vltavice konaného dne 12. října 2009

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje:

1) zápis z minulého zasedání

2 )      - vyhlášku č. 1/2009, o odpadech a přílohu vzhlášky o odpadech.

          - vyhlášku č. 2/2009,  kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci.

3)  rozpočtové opatření č. 4. Podrobně v příloze zápisu z ZO.                                                                                                                                           

4)  podání výzvy na zpracování žádosti o dotaci z OPŽP na Nová čistírna Horní Vltavice, Vodovod Horní   

    Vltavice – Zátoň.

5)  přidělení bytu č. 23 v DPS p. Vlastě Majerové

6)  podání žádosti na ÚP Prachatice týkající se získání pracovníků na VPP pro údržbu běžeckých stop.

7) zastupitelstvo obce navrhlo jako přísedícího Okresního soudu Prachatice p. Mášla Pavla.

8) obecní zastupitelstvo určilo datum pro výlov rybníka – 28. 10. 2009 od 9.30hod.

9) ZO schvaluje dodatek č. 2 ke zřizovací listině za dne 17.2.2002, Příspěvkové organizace Obce Horní   

      Vltavice. Viz příloha - „Dodatek“

10) ZO projednalo žádost paní Emmy Tauschové, o prodej pozemků přilehajících k p.p. č. 30, a rozhodlo,

      že nebude přilehlé pozemky odprodávat.

11) ZO schvaluje pronájem pozemku č. 220/3 v k.ú. Horní Vltavice p. Jaroslavu Ježkovi, který pozemek  

      užívá jako zahradu.

12) ZO odsouhlasilo ceník kopií, pořizovaných na Obecním úřadě.

  

V Horní Vltavici dne 12. 10. 2009

  

……………………………………                                                         ……………………………………

     Jiří Fastner, starosta                                                                                     Sombatiová Vlasta 

                                                                                                                                  místostarostka