Usnesení z 33. zasedání ZO

USNESENÍ

z  33.  zasedání zastupitelstva Obce Horní Vltavice konaného dne 3. září 2009

A) Obecní zastupitelstvo schvaluje:

 1) zápis z minulého zasedání

 2) zastupitelstvo obce Horní Vltavice, jako věcně příslušný správní orgán podle § 6 ods. 5 písm.b) 

      zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, 

      schvaluje zadání územního plánu Horní Vltavice                                                              

 3) schválení rozpočtového opatření č. 3/2009 - dotace: CZECH POINT, zaměstnaci VPP

 4)  přidělení bytu č. 7 v DPS panu E. Brabcovi a bytu č. 10 paní Novotné     

5)   návrh rekonstrukce domu za DPS -   navrhujeme možnost zvětšení prostor pro společenské akce

B) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:

 1) vyhodnocení soutěže o nejkrásnější květinovou výzdobu 2009 –viz příloha

2) žádost o koupi pozemku – stav.parcela č. 190/5 o výměře cca 500m2, manželé Jiří a Michaela Hálovi

3) žádost p. Martina Pikla o vyřešení topení v bytě domu č.p. 75 – revize elektro. Bude se dále řešit.

4) dostavil se p. Tesař ohledně havárie vody v rekr. objektu č.p. 47 – odpověď s vyjádřením do 30. 9. 09

5) zaslat žádost na pověřený úřad o omezení rychl. na cestu za Piklů. Žádost rekreantů tlumočená 

     p.Tesařem                                                                      

6) bude přijat nový pracovník na VPP od Úřadu práce- p. Petra Piklová

V Horní Vltavici dne 3. 9. 2009

……………………………………                                                         ……………………………………

     Jiří Fastner - starosta                                                                              Sombatiová Vlasta 

                                                                                                                               místostarostka