Usnesení z 31. zasedání ZO

USNESENÍ

z  31. zasedání zastupitelstva Obce Horní Vltavice konaného dne 30. června 2009

 
A) Obecní zastupitelstvo schvaluje:

1) rozhodnutí OZ o smlouvě s E.on o správě veřejného osvětlení – neuzavírat.

2) koupi čelní radlice na traktor z dotace v rámci Mikroregionu Horní Vltava –    

Boubínsko.

3) rozdělení hospod. výsledku PO ZŠ a MŠ Horní Vltavice

4) zkušební pronájem místa na občerstvení- stánek  kebab  

5) přidělení bytů v DPS : p. Skalická, PhDr. Maršálek

 

B) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:

 1) přípravu oslav 650 let obce ve dnech 17. – 18. 7. 2009  

           

V Horní  Vltavici dne 30. 6. 2009

……………………………………                                                         ……………………………………

     Jiří Fastner, starosta                                                                                     Sombatiová Vlasta 

                                                                                                                                  místostarostka