Územní plán Horní Vltavice po změně č. 7

Úplné znění po vydání  Změny č. 7 - Textová část (úplné znění)
1.a  - Urbanistický návrh a doprava
1.b  - Urbanistický návrh a doprava
2.a  - Regulativa
2.b  - Regulativa
3. - Koordinační výkres
Regulativy funkčního a prostorového uspoádání a limity využití území po vydání změny č. 7

Stav územně plánovací dokumentace obce Horní Vltavice :

ÚPSÚ vydán 11.03.2000 – platnost končí 31.12.2022 – není v elektronické podobě

změna č. 1 , 2 a 5 – nedokončeno

změna č. 3 vydána 11.04.2011

změna č. 4 vydána 03.11.2015

změna č. 6 vydána 24.05.2016

změna č. 7 vydána 01.11.2018

změna č. 8 – rozpracováno

nový ÚP rozpracován od 2009