Usnesení z 27. zasedání zastupitelstva konaného dne 9.2. 09

A) Obecní zastupitelstvo schvaluje:

 

1) Přidělení bytů v DPS:

            Byt č.   7. p. Václavíková

            Byt č. 17. p. Chvalová

            Byt č. 10. P. Havleová

            Byt č.   6 p. Sušánek  

                                                                         

2)  Smlouvu o smlouvě budoucí s E-ON – trafostanice, p. Vokál, Žlíbky..

 

       3)  Prodloužení podnájemní smlouvy na služebnu PČR 

              v Horní Vltavici.

 

       4)  Zhotovení upomínkových předmětů, symbolů obce a uspořádání akcí k 650  

             výročí obce Horní Vltavice

-         zhotovení výroční turistické známky  

-         zhotovení turistických známek

-         zadání výroby symbolů obce – vlajka a znak

-         zhotovení keramických upomínkových předmětů

-         příprava naučné stezky – váleční veteráni, opevnění

-         projednat možnost turistického výletu pro důchodce na Boubín.

-         Hornovltavické sportovní dny, koncerty v Jazzové dílně Račí, 3x nohejbalový turnaj. 

 

 

            

5) Instalace poměrových měřidel na tělesa ÚT v DPS.

 

1)      Zpracování projektu na opravu hřbitovní zdi.

 

2)      Vyúčtování záloh za topné období 3/2008-3/2009 zpracování zadat Městská         

správa domů Vimperk.

 

3)      Stanovisko obce Horní Vltavice k průtahu silnice I/4 Kubova Huť. Nesouhlas 

s vedením a připojením po pozemcích v majetku obce Horní Vltavice. Potvrzení stanoviska vydaného starostou při jednání 29.1.2009.

 

Odsouhlaseno všemi hlasy.

       9) Odsouhlasení převodu pozemku pp. č.   z majetku ČR do majetku obce Horní             

          Vltavice.

      

    10) Byt v domě čp. 3. Celkem tři žádosti. Dva žadatelé od žádosti odstoupili. Nutno   

          oslovit třetího žadatele p. Fr. Jankulára ml.. V případě jeho nezájmu nabídnout byt   

          k pronájmu dalším zájemcům formou inzerátu.

    

    11) Nákup kontejnerů pro separovaný odpad.

    12) Zřízení přečerpávání vody mezi vodojemy.

    13) Zastřešení horního vodojemu.

    14) Schválení záměru prodeje bytového domu čp. 29. K provedení předat advokátní     

          kanceláři zastupující obec. 

    15) Nákup nákladního přívěsu za osobní automobil.

    16)  Služby obce Horní Vltavice s.r.o., schválení závěrečné zprávy.

    17) Odsouhlasení smlouvy o dílo č. 186/2009 – projekt vodovod „Zátoň“.

    18) Odsouhlasení nákupu traktoru Zetor 10145 r. v. 1988 od Obce Strážný

    19) Poskytnutí návratné půjčky a navýšení jmění obchodní společnosti Služby obce  

         Horní Vltavice s.r.o.       

  

V Horní Vltavici dne 9. února 2009

 

…………………………………………                        …………..……………………………………

          Jiří Fastner, starosta                                                     Vlasta Sombatiová, místostarosta