Usnesení z 32. zasedání ZO

USNESENÍ

z  32. zasedání zastupitelstva Obce Horní Vltavice konaného dne 12 . srpna 2009

A) Obecní zastupitelstvo schvaluje:

1) financování, žádosti o stavební povolení a  žádosti o dotace týkající se  projektů  

na rekonstrukce místních komunikací     

2) nepronajímat objekt autobusové čekárny do provedení rekonstrukce – je

zpracovávána  projektová dokumentace na rekonstrukci objektu

3) objednávku na zaměření historického lesního majetku

4) přidělení bytu v DPS : p.Skypalová

5) rozpočtové opatření č.2/2009

6) komisi pro hodnocení soutěže – květinová výzdoba 2009

členové: p. Jančušová, p. Marková, p. Vávrová, p. Kucková, p. Kříž J.

7) instalaci kotle( automat) na uhlí do byt. domu č.p. 36.

8) pronájem pozemku p.p.č. 34/1 manželům Chvalovým.

9) zvýšení nájemného v nájemních bytech ve vlastnictví obce od 1. 1. 2010 dle zák.  

107/2006 Sb.

B) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:

1) zadání územního plánu správního území Horní Vltavice

2) výzvu zastupitelům k účasti na přezkumu hospodaření obce

konaného dne 9. 9. 200, prováděného KÚ JK

3) dopisy Ing. Bobky, předat soudnímu znalci, provedení mimoř.   

                                revize elektroinstalace (period.2010)  

V Horní  Vltavici dne 12. 8. 2009

……………………………………                                  ……………………………………

     Jiří Fastner, starosta                                                      Sombatiová Vlasta 

                                                                                                      místostarostka