Usnesení z 30. zasedání ZO

USNESENÍ

 

 

 

 

z  30. zasedání zastupitelstva Obce Horní Vltavice konaného dne 15. června 2009

 

A) Obecní zastupitelstvo schvaluje:

1) žádost o posunutí cedulí s označením obce, kamerový monitoring obce

2) přidělení dotace na zahradní techniku v rámci Mikroregionu Horní Vltava-Boubínsko¨

3) projednání nabídky E.on- provoz veřejného osvětlení (vyhodnotit náklady na  provoz za 3roky) rozhodnout na dalším OZ.

4) realizaci projektu“Výměna přepravního zařízení v lyžařském areálu Nad      Kovárnou“  v Horní Vltavici r. 2009 – 2010

5) rozpočtové opatření na r. 2009

6) příprava svěcení obecních symbolů dne 21.6.2009

7) přípravu oslav 650 let výročí ve dnech 17. a 18. 7. 2009

8) schválení závěrečného účtu "BEZ VÝHRAD"

9) cenovou nabídku na geometrický plán na zaměření historického majetku obce

10)) smlouvu o věcném břemeni na přivaděč vody k zasněžování

11) smlouvu s E.on o věcném břemeni kabel NN p. Sklář

12) do ÚP doplnit zónu pro bydlení Kubova Huť a lokalitu pro skanzen

13) uzavření smlouvy o pronájmu s PF ČR PP.č. 1, 128/2, 128/3 a 196/3 v k.ú. Horní Vltavice  

 

B) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:

1) přípravu Hornovltavických sportovních dnů dne 19. – 20. 6. 2009

2) kontrolní a finanční výbor před dalším zasedání OZ      

V Horní  Vltavici dne 15. 6. 2009

……………………………………                                                         ……………………………………

     Jiří Fastner, starosta                                                                                     Sombatiová Vlasta 

                                                                                                                                  místostarostka