Registr oznámeni: Město Nýrsko

Město Nýrsko

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Základní informace

Registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ukládá veřejným funkcionářům povinnost oznamovat skutečnosti, které umožňují veřejnou kontrolu jejich činností konaných vedle výkonu funkce veřejného funkcionáře, veřejnou kontrolu majetku nabytého za dobu výkonu funkce a dalších příjmů, darů nebo jiného prospěchu, získaných za dobu výkonu funkce, popřípadě finančních závazků, které veřejný funkcionář má. Oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích (dále jen „oznámení“) podávaná veřejnými funkcionáři jsou evidována v registru oznámení (dále jen „registr“).

Evidenční orgán

tajemník Ing. Josef Necuda
Městský úřad Nýrsko
Náměstí 122 , Nýrsko, 340 22
Telefon: 376 555 611, e-mail: info@mestonyrsko.cz

Nahlížení do registru

Každý občan má právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Nahlížení do registru je možné formou nahlížení do dokumentů v písemné podobě i v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě.

Nahlížení do dokumentů v písemné podobě

Nahlížet do dokumentů v písemné podobě lze na základě podání písemné žádosti, která musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození a trvalé bydliště žadatele. Místo a čas nahlížení je třeba předem dohodnout s evidenčním orgánem.

Nahlížení do dokumentů v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě

K nahlížení do registru v elektronické podobě je nutno získat přístupové jméno a heslo.

Doporučený postup :
  • Seznámit se s podmínkami vydání uživatelského jména a přístupového hesla a se zněním zákona.
  • Osobně se dostavit k jeho vydání evidenčním orgánem.
  • Předložit občanský průkaz resp. jiný doklad na základě kterého lze provést ověření totožnosti.
  • Zájemci bude předložena Žádost o udělení uživatelského jména a hesla, kterou žadatel podepíše, čímž potvrdí souhlas s podmínkami, za kterých bude přiděleno.
  • Následně bude žadateli přiděleno uživatelské jméno a heslo. Heslo se skládá z hesla pro přístup k seznamu dokumentů a dále pak ze šifrovacího hesla, kterým jsou dokumenty šifrovány.
  • Toto uživatelské jméno a heslo opravňuje po dobu, na kterou bylo vystaveno, nahlížet do registru pomocí veřejné datové sítě (Internet).

Dne 20. 6. 2008 vyšla novela č. 216/2008 Sb. zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů - která zavádí i další možnosti, jakými lze žádost podat. Podobnosti viz. sekce Zákon č. 159/2006 Sb.

Podmínky udělení uživatelského jména a přístupového hesla

Uživatelské jméno a heslo k přístupu k registru se vydává na základě příslušných ustanovení (§ 13 odst. 5 zákona č. 159/2006 Sb.)

Evidenční orgán si vyhrazuje právo zrušit či zablokovat uživatelské jméno a heslo, pokud má důvodné podezření, že byly porušeny podmínky, za kterých bylo vydáno, zejména pokud bylo sděleno třetí osobě.

Podáním Žádosti o udělení uživatelského jména a hesla souhlasí žadatel se zpracováním osobních údajů a to na dobu nejméně pěti let po ukončení platnosti přiděleného uživatelského jména.

Poučení:

Přestupku se dopustí fyzická osoba, která

  • používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře podle § 13 odst. 5,
  • poruší povinnost mlčenlivosti o skutečnostech, o nichž se dozvěděla z údajů evidovaných v registru, nebo o osobách, které evidenčnímu orgánu sdělily skutečnosti nasvědčující nepravdivosti nebo neúplnosti údajů, uvedených v oznámeních evidovaných v registru,
  • uvede zjevně nepravdivé údaje do návrhu na zahájení řízení
  • neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě.

Za tyto přestupky lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.

O každém nahlédnutí do registru se automaticky provede záznam s uvedením data, času a předmětu dotazu, případně požadovaného dokumentu.

Technické podmínky nahlížení do registru

Dokumenty v registru jsou zveřejňovány jako dokumenty PDF. K jejich prohlížení je nutný prohlížeč, např. Adobe Reader, který lze zdarma získat na webových stránkách společnosti Adobe.